Privacyverklaring Deeva Cosmetics

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij hechten veel
waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Deeva Cosmetics is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit
welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel we deze gebruiken. Wij hopen dat je deze
verklaring zorgvuldig wilt lezen. Wanneer er vragen ontstaan, kun je uiteraard contact opnemen.

1. Voorwaarden verwerking persoonsgegevens

Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die middels privacywetgeving gesteld
wordt. Voor jou concreet houdt dit in dat wij de volgende punten belangrijk vinden en hier dan ook aan voldoen:

 • we vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat lees je verderop in
  deze privacyverklaring nog uitgebreider;
 • de verzameling van persoonsgegevens houden wij beperkt tot alleen gegevens die nodig zijn voor
  legitieme doeleinden;
 • wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in de gevallen dat hier
  speciale toestemming voor vereist is;
 • wij nemen ten allen tijd passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en
  dat eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, waar nodig is dit in
  zogenaamde aparte “verwerkersovereenkomsten” vastgelegd;
 • wij maken het mogelijk om je persoonsgegevens op ieder gewenst moment ter inzage te bieden, te
  corrigeren of te verwijderen.

 

2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens over jou. Dat kunnen ook
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou
worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, bijvoorbeeld bij het afrekenen van een
bestelling. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
 Emailadres
 NAW gegevens
 Telefoonnummer
 Factuuradres
 Emailadres
 Betalingsgegevens
 IP-adres

 

2.1 Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je registreren om gebruik te kunnen maken van
functionaliteit. Na registratie bewaren wij via de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze
gegevens zodat je gebruik kunt maken van onze diensten zonder daarvoor opnieuw gegevens voor hoeft op te
geven, ook gebruiken wij deze mogelijk om je te kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de
overeenkomst zoals de overeengekomen verplichting tot het leveren van de producten uit je bestelling of
beantwoorden van je vragen.
 Je voornaam, voorletter(s),
 achternaam
 e-mailadres
 wachtwoord

Wij zullen de gegevens voor registratie en uitvoeren van de overeenkomst niet aan derden verstrekken, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk
verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kan ons gevraagd worden
persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.

 

2.2 Afhandelen bestelling

Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je
persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens
ook aan derden verstrekken, dat doen wij alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten. Zo mag je erop vertrouwen dat deze partijen ook zoals gewenst omgaan je persoonsgegevens. Meer
daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.
Naast de gegevens voor een account vragen wij om de volgende gegevens:
 Straatnaam
 Huisnummer
 Postcode
 Woonplaats
 Telefoonnummer
Bestellingen worden verder opgeslagen met de volgende gegevens
 Datum en tijdstip bestelling
 Bestelnummer
 Ordernummer
 Factuurnummer
 Totaalbedragen
 Bezorginformatie
 Bezorgkosten
 Betaalinformatie
 IP-adres


2.3 Gebruik contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij
eveneens gevraagd wordt om gegevens in te vullen waardoor wij je je vraag makkelijker kunnen behandelen. Je
kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden standaard binnen 30
dagen verwijderd en anders bewaard zolang als de inhoud van je bericht suggereert dat dit nodig is voor de
volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Bij het versturen van berichten via de webwinkel gebruiken wij de volgende gegevens:
 Naam
 E-mail adres

Wij bieden daarnaast een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of
diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je ook weer makkelijk kunt afmelden. Je e-mailadres
wordt automatisch toegevoegd aan de database van onze e-mailsoftware van waaruit onder een
verwerkersovereenkomst zorg wordt gedragen voor een veilige omgang met je persoonsgegevens.


2.4 Gegevens opgeslagen en toegankelijk via je account-dashboard

Met ons portaal kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken zoals adresgegevens kunt
instellen, opgeven, wijzigen en in theorie zelfs anonimiseren.
In je account zijn de volgende data opgeslagen en eveneens voor jou inzichtelijk.
 Bestellingen, inclusief de voor bij de afhandeling benodigde gegevens
 Facturen, inclusief de voor bij de afhandeling benodigde gegevens
Je kunt altijd een extra verzoek indienen tot wijzigen of verwijdering van gegevens. Voor vragen over ons
privacybeleid kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

3. Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en
diensten: per e-mail, via social media, push notifications, telefoon of andere communicatie-middelen. Gelukkig: dit
gebeurt alleen wanneer je daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, deze toestemming is ook altijd weer in
te trekken.

 

4. Publicatie

Bij gebruik van onze webwinkel worden standaard geen gegevens gepubliceerd. Als dit gebeurt, dan je kiest zelf
welke informatie je publiceert; denk bijvoorbeeld aan het like of volgens van onze social Media kanalen.

 

5. Verstrekking aan derden

Wij kunnen bij de verwerking van je gegevens haar groepsvennootschappen en andere partijen inschakelen. Voor
zover die andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van de diensten van Deeva Cosmetics, doen zij dat als
verwerker en hebben wij met die partijen een overeenkomst gesloten. Voor zover die andere partijen de
doeleinden en middelen voor het verwerken van gegevens zelf bepalen, doen zij dat als verantwoordelijke. Dit
betekent ook dat zij een grondslag moeten hebben om je gegevens te mogen verwerken. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens door die partijen. Deze privacyverklaring is daarop niet van
toepassing.

 

6. Cookies

In onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt
er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom en waarvoor wij deze cookies gebruiken. Wij maken
gebruiken van zogenaamde functionele en non-functionele cookies, voor het gebruik non-functionele cookies
vragen wij altijd je toestemming; als je deze toestemming niet geeft, gebruiken wij deze ook niet. Het gebruik van
cookies lichten wij via deze {link} verder toe.
Ook de functionele cookies zijn uit te schakelen middels in je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk
is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

 

7. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder
hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten,
tot slot zijn alle IP-adressen van gemeten verkeer bij ons geanonimiseerd.

 

8. Beveiliging

Wij nemen zorgvuldige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Deze maatregelen zijn onderdeel van onze processen en worden periodiek
gereviewed.
9. Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestellingen af te
handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren je gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven
statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer
bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

10. Websites van derden

In onze shop tref je ook links naar websites van andere partijen of wordt er naar ons verwezen. Hoewel wij deze
relaties met zorg selecteren en monitoren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via
deze websites. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

 

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

 

12. Inzage en wijzigen van je gegevens

Na het inloggen op je account binnen onze webshops heb je inzage in de gegevens die bij ons bekend zijn. Je
kunt  een verzoek indienen tot wijzigen of verwijdering van gegevens. Voor vragen over ons privacybeleid kunt je
te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

13. Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen je graag verder als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de
privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze
verwerking van je persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

14. Onze contactgegevens

Eurobox Hoofddorp
T.A.V. Deeva Cosmetics
Parellaan 2
2132 WS Hoofddorp
info@deevacosmetics.nl